https://www.dazrumachinery.com

สภาพ 80-95%


 • S__3465255.jpg
  ขายเครื่อง กลึง สภาพ 95%(ยี่ห้อ Chubu Koki )/(รุ่น CLL-1500)/(กลึงงานยาว 1500 มม.)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Chubu Kokiรุ่น : CLL-15...

 • S__5455893.jpg
  ขายเครื่องกลึง สภาพ95% (ยี่ห้อ Mori Seiki)/(รุ่น MS-850)/(ยาว 850 มม.)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Mori Seikiรุ่น : MS-850ขนาดของ Chuc...

 • S__13541758.jpg
  ขายเครื่อง กลึง CNC สภาพ90%(ยี่ห้อDainichi)/(รุ่นMG-65)/(คอลโทรล Fanuc-10T )เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Dainichiรุ่น : MG-65คอลโทรล :...

 • S__7028767.jpg
  ขายเครื่อง กลึง CNC สภาพ 95% (ยี่ห้อ Mori-Seiki)/(รุ่น SL-25Y)/(คอลโทรล MSD-518II)/(3 แกน)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Mori Seikiรุ่น ...

 • S__4743186.jpg
  ขายเครื่อง กลึง CNC สภาพ90%(ยี่ห้อDainichi)/(รุ่นMG-65)/(คอลโทรล Fanuc-15T )เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Dainichiรุ่น : MG-65คอลโทรล :...

 • S__10674228.jpg
  ขายเครื่อง CNC มิลลิ่ง สภาพ 95% 5 แกน(ยี่ห้อ Makino)/(รุ่น FNC-86)/(Professional 3)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Makinoรุ่น : FNC-86ขนา...

 • S__15491088.jpg
  ขายเครื่อง CNC มิลลิ่ง สภาพ90% (ยี่ห้อ Mori Seiki)/(รุ่น MV-40M)/(คอลโทรล Fanuc 16M)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่่ห้อ : Mori Seikiรุ่น : MV-...

 • S__7250001.jpg
  ขายเครื่อง CNC มิลลิ่ง สภาพ 90%(ยี่ห้อ Enshu)/(รุ่น 400V )/(คอลโทรล Fanuc-0M)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Enshuรุ่น : 400Vคอลโทรล : Fa...

 • S__7249960.jpg
  ขายเครื่องมิลลิ่ง สภาพ 90%(ยี่ห้อ Shizuoka)/(โต๊ะงาน 1100x280 มม.)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Shizuokaรุ่น VHR-Aขนาดของโต๊ะงาน : 1100...

 • S__7249969.jpg
  ขายเครื่องมิลลิ่ง สภาพ 95%(ยี่ห้อ Shizuoka)/(โต๊ะงาน 1100x280 มม.)เครื่องจักรพร้อมใช้งาน สามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Shizuokaรุ่น VHR-Aขนาดของโต๊ะงาน : 110...

 • S__8216579.jpg
  ขายเครื่อง ปั้ม สภาพ 90% (ยี่ห้อ Amada)/(รุ่น TP-200C)/(ขนาด 200 ตัน)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Amadaรุ่น : TP-200Cปี : 1992ขนาด : 2...

 • S__8216632.jpg
  ขายเครื่อง CNC มิลลิ่ง สภาพ95% (ยี่ห้อ Makino Seiki)/(รุ่น MSA40)/(คอลโทรล Professional3) เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครั...

 • S__8216666.jpg
  ขายเครื่อง ปั้ม (ยี่ห้อ Aida)/(รุ่น CI-8)/(ขนาด 80 ตัน)เครื่องจักรพร้อมใช้งาน สามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Aidaรุ่น : CI-80(2)ปี : 1986ขนาด : 80 ตันความเร็ว...

 • S__8216694.jpg
  ขายเครื่องมิลลิ่ง มีอก สภาพ 95%(ยี่ห้อ Shizuoka)/(โต๊ะงาน 1100x280 มม.)เครื่องจักรพร้อมใช้งาน สามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Shizuokaรุ่น VHR-Gขนาดของโต๊ะงาน ...

 • S__8216644.jpg
  ขายเครื่อง CNC มิลลิ่ง สภาพ90% (ยี่ห้อ Kitamura)/(รุ่น Mycenter-2X)/(คอลโทรล Fanuc 0M) เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่่ห้อ : Kitam...

 • S__9699352.jpg
  ขายเครื่อง Robodrill 4 แกน สภาพ 95%(ยี่ห้อ Fanuc)/(รุ่น Alpha-T10-C)/(คอลโทรล Fanuc 16M)เครื่องจักรพร้อมใช้ สามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Fanuc Robodrillรุ่น...

 • S__9830402.jpg
  ขายเครื่อง NC มิลลิ่ง สภาพ 95%(ยี่ห้อ Hitachi)/(โต๊ะงาน 1300x290 มม.)เครื่องจักรพร้อมใช้งาน สามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Hitachiรุ่น PNC-MFVคอนโทรล : Fanuc ...

 • S__9699357.jpg
  ขายเครื่อง CNC มิลลิ่ง สภาพ95% (ยี่ห้อ Mori Seiki)/(รุ่น SV-400)/(คอลโทรล MSC-501)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่่ห้อ : Mori Seikiรุ่น : SV-40...

 • S__9699367.jpg
  ขายเครื่อง NC มิลลิ่ง สภาพ 95%(ยี่ห้อ Makino)/(โต๊ะงาน 1300x500 มม.)เครื่องจักรพร้อมใช้งาน สามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Makinoคอนโทรล : Fanuc 0Mขนาดของโต๊ะง...

 • S__4587602.jpg
  ขายเครื่อง CNC มิลลิ่ง สภาพ95% (ยี่ห้อ Mori Seiki)/(รุ่น F-M2)/(คอลโทรล MSC-501)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่่ห้อ : Mori Seikiรุ่น : F-M2คอล...

 • S__4587626.jpg
  ขายเครื่อง CNC มิลลิ่ง สภาพ95% (ยี่ห้อ Makino)/(รุ่น FNC-74)/(คอลโทรล Fanuc 0M)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่่ห้อ : Makinoรุ่น : FNC-74คอลโทร...

 • S__11518289.jpg
  ขายเครื่อง กลึง สภาพ 90%(ยี่ห้อ Blue Line)/(รุ่น AL-6M)/(ยาว 6 ฟุต) เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลอง เครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Blue Lineรุ่น : AL-6Mกลึงงานงานยาวได...

 • S__11518138.jpg
  ขายเครื่องกลึง สภาพ 90% (ยี่ห้อ Wasino)/(รุ่น : Leo)/(ยาว 6 ฟุต )เครื่องจักรพร้อมใช้งาน สามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Wasinoรุ่น : Leoขนาดของ Chuck : 9 นิ้วข...

 • S__11518058.jpg
  ขายเครื่องกลึง สภาพ 95% (ยี่ห้อ Blue Line)/(รุ่น : AL-8A)/(ยาว 8 ฟุต )เครื่องจักรพร้อมใช้งาน สามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Blue lineรุ่น : AL-8Aขนาดของ Chuck...

 • S__11944050.jpg
  ขายเครื่องCNCมิลลิ่ง สภาพ 90% (ยี่ห้อ OKK)/(รุ่น VM-4)/(Fanuc 18M)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : OKKรุ่น : VM-4ขนาดโต๊ะงาน : 800x400 มม....

 • S__13221964.jpg
  ขายเครื่องมิลลิ่ง สภาพ 95%(ยี่ห้อ Shizuoka)/(โต๊ะงาน 1100x280 มม.)เครื่องจักรพร้อมใช้งาน สามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Shizuokaรุ่น VHR-Gขนาดของโต๊ะงาน : 110...

 • S__13221980.jpg
  ขายเครื่อง กลึง CNC สภาพ 90%(ยี่ห้อ Mori-Seiki)/(รุ่น SL-20)/(คอลโทรล Fanuc-10T)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Mori Seikiรุ่น : SL-20Swi...

 • S__13221997.jpg
  ขายเครื่อง กลึง CNC สภาพ 90%(ยี่ห้อ Mori-Seiki)/(รุ่น SL-20)/(คอลโทรล MF-T4)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Mori Seikiรุ่น : SL-20Swing O...

 • S__13222005.jpg
  ขายเครื่อง ปาด สภาพ90%(ยี่ห้อ Okuma & Howa )/(รุ่น STM-2V)/(โต๊ะงาน 1350x300 มม.)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Okuma & Howaรุ่น...

 • S__13910037.jpg
  ขายเครื่องมิลลิ่ง สภาพ 95%(ยี่ห้อ Shizuoka)/(โต๊ะงาน 1100x280 มม.)เครื่องจักรพร้อมใช้งาน สามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Shizuokaรุ่น VHR-Aขนาดของโต๊ะงาน : 110...

 • S__13910055.jpg
  ขายเครื่องมิลลิ่ง สภาพ 95%(ยี่ห้อ Shizuoka)/(โต๊ะงาน 1100x280 มม.)เครื่องจักรพร้อมใช้งาน สามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Shizuokaรุ่น VHR-Aขนาดของโต๊ะงาน : 110...

 • S__13222033.jpg
  ขายเครื่อง NC มิลลิ่ง สภาพ90%(ยี่ห้อ Makino )/(รุ่น BN85)/(คอลโทรล Fanuc 0M)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Makinoรุ่น : BN85คอลโทรล : Fa...

 • S__13910027.jpg
  ขายเครื่องมิลลิ่ง สภาพ 95%(ยี่ห้อ Shizuoka)/(โต๊ะงาน 1100x280 มม.)เครื่องจักรพร้อมใช้งาน สามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Shizuokaรุ่น VHR-Aขนาดของโต๊ะงาน : 110...

 • S__13910047.jpg
  ขายเครื่องมิลลิ่ง สภาพ 95%(ยี่ห้อ Shizuoka)/(โต๊ะงาน 1100x280 มม.)เครื่องจักรพร้อมใช้งาน สามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Shizuokaรุ่น VHR-Aขนาดของโต๊ะงาน : 110...

 • S__13910018.jpg
  ขายเครื่องมิลลิ่ง สภาพ 95%(ยี่ห้อ Kasuga)/(รุ่น V3)/(โต๊ะงาน 1200x300 มม.) เครื่องจักรพร้อมใช้งาน สามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Kasugaรุ่น : V3ขน...
Visitors: 34,393