https://www.dazrumachinery.com

เครื่อง กระทุ้งร่องลื่ม / Slotter Machine • S__11518318.jpg
  ขายเครื่อง กระทุ้งร่องลิ่ม (ยี่ห้อ Yamage)/(รุ่น MY-300)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Yamageรุ่น : MY-300หน้าจานขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลา...

 • S__11518240.jpg
  ขายเครื่อง กระทุ้งร่องลิ่ม (ยี่ห้อ Yamge)/(รุ่น MY-150) เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Yamageรุ่น : MY-150หน้าจานขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลา...

 • S__2547817.jpg
  ขายเครื่อง กระทุ้งร่องลิ่ม (ยี่ห้อ Yamage)/(รุ่น MY-260S)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Yamageรุ่น : MY-260Sหน้าจานขนาด : เส้นผ่านศูนย์ก...

 • S__2547837.jpg
  ขายเครื่อง กระทุ้งร่องลิ่ม (ยี่ห้อ Yamage)/(รุ่น MY-250) เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Yamageรุ่น : MY-250หน้าจานขนาด : เส้...

 • S__2547846.jpg
  ขายเครื่อง กระทุ้งร่องลิ่ม (ยี่ห้อ Yamage)/(รุ่น MY260AC)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Yamageรุ่น : MY260ACหน้าจานขนาด : เส้นผ่านศูนย์ก...

 • S__3768456.jpg
  ขายเครื่อง กระทุ้งร่องลิ่ม (ยี่ห้อ Yamage)/(รุ่น MY-200S)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Yamageรุ่น : MY-200Sหน้าจานขนาด : เส้นผ่านศูนย์ก...

 • S__3768448.jpg
  ขายเครื่อง กระทุ้งร่องลิ่ม (ยี่ห้อ Nakabo)/(รุ่น SLP-150)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Nakaboรุ่น : SLP-150ระยะกระทุ้ง : 150 มม.สามารถต...

 • S__7012390.jpg
  ขายเครื่อง กระทุ้งร่องลิ่ม (ยี่ห้อ Yamage)/(รุ่น MY-300) สามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Yamageรุ่น : MY-300ระยะกระทุ้ง : 300 มม. สามารถติดต่อได้ที่Dazru Machi...

 • S__27369573.jpg
  ขายเครื่อง กระทุ้งร่องลิ่ม (ยี่ห้อ Yamage)/(รุ่น MY-200D)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Yamageรุ่น : MY-200Dระยะกระทุ้ง : 200 มม. สามารถ...
Visitors: 70,175