https://www.dazrumachinery.com

เครื่อง เจียระไนราบ / Surface Grinding Machine • S__2842827.jpg
  ขายเครื่อง เจียระไนราบ (ยี่ห้อ Kuroda )/(โต๊ะงาน 300x600 มม.)/(ออโต้ 3 แกน)เครื่องจักรพร้อมใช้งานเครื่องจักรพร้อมใช้งาน สามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Kurodaร...

 • S__8282173.jpg
  ขายเครื่อง เจียระไนราบ (ยี่ห้อ Okamoto )/(โต๊ะงาน 150x300 มม.)/(ออโต้ 3 แกน)เครื่องจักรพร้อมใช้งานเครื่องจักรพร้อมใช้งาน สามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Okamot...

 • S__8601715.jpg
  ขายเครื่อง เจียระไนราบ (ยี่ห้อ Okamoto)/(โต๊ะงาน 150x250 มม.)สามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Okamotoขนาดโต๊ะงาน : 150x250มม. เครื่องเจียระไนราบ มีราคาเริ่มต้นต...

 • S__15786053.jpg
  ขายเครื่อง เจียระไนราบ (ยี่ห้อ Kuroda)/(โต๊ะงาน 500x200 มม.)/(ออโต้ 3 แกน)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Kurodaขนาดของโต๊ะงาน : 500x200 ...

 • S__4587553.jpg
  ขายเครื่อง เจียระไนราบ (ยี่ห้อ Nagase )/(โต๊ะงาน 400x600 มม.)/(ออโต้ 3 แกน)เครื่องจักรพร้อมใช้งาน สามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Nagaseขนาดของโต๊ะงาน : 400x60...

 • S__9699346.jpg
  ขายเครื่อง เจียระไนราบ (ยี่ห้อ Okamoto)/(โต๊ะงาน 500x600 มม.)/(ออโต้ 3 แกน)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Okamotoรุ่น : PSG65ขนาดของโต๊ะ...

 • S__15335498.jpg
  ขายเครื่อง เจียระไนราบ (ยี่ห้อ Okamoto)/(โต๊ะงาน 2000x800 มม.)/(ออโต้ 3 แกน) เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Okamotoขนาดของโต...

 • S__15335516.jpg
  ขายเครื่อง เจียระไนราบ (ยี่ห้อ Okamoto)/(โต๊ะงาน 1500x700 มม.)/(ออโต้ 3 แกน)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Okamotoขนาดของโต๊ะงาน : 1500x...

 • S__3768372.jpg
  ขายเครื่อง เจียระไนราบ (ยี่ห้อ Hitachi)/(รุ่น GHL-B306N)/(โต๊ะงาน 300x600 มม.)/(ออโต้ 3 แกน)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Hitachiรุ่น :...
Visitors: 55,296