https://www.dazrumachinery.com

เครื่อง กลึง / Lathe Machine • S__6504460.jpg
  ขายเครื่อง กลึง (ยี่ห้อ Dainichi )/(ยาว 9 ฟุต) เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Dainichiขนาดความยาว : 9 ฟุตขนาดของ Chuck : 9 นิ้วกลึงผานคอ...

 • 1.jpg
  ขายเครื่อง กลึง (ยี่ห้อ Dainichi )/(รุ่น DM-28)/(ยาว 6 เมตร) เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Dainichiรุ่น: DM-28ความยาวงาน: 6000 มม.ขนาดข...

 • S__10698790.jpg
  ขายเครื่อง กลึง (ยี่ห้อIkeda Kikai)/(รุ่นIL-7H)/(ยาว 7 ฟุต) เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Ikeda Kikaiรุ่น : IL-7Hขนาดของเครื่องจักร : 7...

 • S__7028746.jpg
  ขายเครื่อง กลึง (ยี่ห้อMori Seiki)/(รุ่นMS-850)/(ยาว 6 ฟุต) เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Mori Seikiรุ่น : MS-850กลึงงานงานยาวได้ : 850...

 • S__2433026.jpg
  ขายเครื่อง กลึง (ยี่ห้อ Okuma)/(ยาว 8 ฟุต) เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Okumaขนาด chuck : 9 นิ้วรูเพลาโต : 2 นิ้วกลึงงานผ่านป้อมมีดได้...

 • S__5013563.jpg
  ขายเครื่อง กลึง (ยี่ห้อ Tuda)/(รุ่นMyler 500x860G)/(ยาว 6 ฟุต) เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Tudaรุ่น : Myler 500x860Gกลึงงานยาวได้ 860...

 • S__13820108.jpg
  ขายเครื่องกลึง (ยี่ห้อ Takisawa)/(รุ่น TSL-550)/( 4ฟุต )เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Takisawaรุ่น : TSL-550ขนาดของ Chuck : 7.5 นิ้วสาม...

 • S__13820123.jpg
  ขายเครื่องกลึง (ยี่ห้อ Mazak)/(ยาว 2000 มม. )เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Mazakขนาดของ Chuck : 9.5 นิ้วสามารถกลึงงานยาวสูงสุด : ยาว 20...

 • S__13820132.jpg
  ขายเครื่องกลึง (ยี่ห้อ Takisawa)/(ยาว 1300ฟุต )เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Takisawaขนาดของ Chuck : 9 นิ้วสามารถกลึงงานยาวสูงสุด : 130...

 • S__13820155.jpg
  ขายเครื่อง กลึง (ยี่ห้อ Chobu Koki )/(รุ่น CLL-1000)/(กลึงงานยาว 1000 มม.)/(ถอดคอม้าได้) สามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Chobu Kokiรุ่น : CLL-1000ขนาดหัวจับ : ...

 • S__13541804.jpg
  ขายเครื่องกลึง (ยี่ห้อ Wasino)/(ยาว 1000 มม. )เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Wasinoขนาดของ Chuck : 9 นิ้วสามารถกลึงงานยาวสูงสุด : ยาว 10...

 • S__13541812.jpg
  ขายเครื่องกลึง (ยี่ห้อ Tuda)/(รุ่น Myler 500x860S)/(กลึงงานยาว 860 มม.)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Tudaรุ่น : Myler 500x860Sขนาดของ C...

 • S__14983238.jpg
  ขายเครื่องกลึง (ยี่ห้อ Wasino)/(รุ่น : LR-55A)/(ยาว 550 มม. )เครื่องจักรพร้อมใช้งาน สามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Wasinoรุ่น : LR-55Aขนาดของ Chuck : 7 นิ้วสา...

 • S__11518069.jpg
  ขายเครื่องกลึง (ยี่ห้อ Hamatui)/(ยาว 860 มม. )เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Hamatuขนาดของ Chuck : 9 นิ้วสามารถกลึงงานยาวสูงสุด : ยาว 86...

 • S__11518279.jpg
  ขายเครื่องกลึง (ยี่ห้อ Howa Strong)/(รุ่น 860)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Howa Strongรุ่น : 860ขนาดของ Chuck : 9 นิ้วสามารถกลึงงานยาว...

 • S__11518171.jpg
  ขายเครื่องกลึง (ยี่ห้อ Mor Seiki)/(รุ่น :MR-1500G)/(ยาว 1500 มม.)เครื่องจักรพร้อมใช้งาน สามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Mori Seikiรุ่น : MR-1500Gขนาดของ Chuck ...

 • S__11518034.jpg
  ขายเครื่องกลึง (ยี่ห้อ Chubu Koki)/(รุ่น : CLL-1000)/(ยาว 1000 มม. )เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Chubu Kokiรุ่น : CLL-1000ขนาดของ Chuc...

 • S__11518078.jpg
  ขายเครื่องกลึง (ยี่ห้อ Takisawa)/(ยาว 860 มม. )เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Takisawaขนาดของ Chuck : 9 นิ้วสามารถกลึงงานยาวสูงสุด : ยาว...

 • S__11518047.jpg
  ขายเครื่องกลึง (ยี่ห้อ Chubu Koki)/(รุ่น : LL-1500)/(ยาว 1500 มม. )เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Chubu Kokiรุ่น : LL-1500ขนาดของ Chuck ...

 • S__11518161.jpg
  ขายเครื่องกลึง (ยี่ห้อ Takisawa)/(รุ่น :TSL-550 Deluxe)/(ยาว 550 มม.)เครื่องจักรพร้อมใช้งาน สามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Takisawaรุ่น : TSL-550 Deluxeขนาดขอ...

 • S__11943954.jpg
  ขายเครื่องกลึง (ยี่ห้อ Takisawa)/(รุ่น : TSL-550 Deluxe)/(ยาว 4 ฟุต )เครื่องจักรพร้อมใช้งาน สามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Takisawaรุ่น : TSL-550 Deluxeขนาดขอ...

 • S__11518125.jpg
  ขายเครื่องกลึง (ยี่ห้อ Tuda)/(รุ่น : TSL-860)/(ยาว 6 ฟุต )เครื่องจักรพร้อมใช้งาน สามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Tudaรุ่น : TSL-860ขนาดของ Chuck : 14 นิ้วขาดขอ...

 • S__11943974.jpg
  ขายเครื่อง กลึง (ยี่ห้อ Wasino)/(ยาว 5 ฟุต) เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Wasinoขนาดของเครื่องจักร : 5 ฟุตขนาดของ Chuck : 9 นิ้วครึ่งขน...

 • S__11518117.jpg
  ขายเครื่องกลึง (ยี่ห้อ Wasino)/(ยาว 6 ฟุต ) เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Wasinoขนาดของ Chuck : 9 นิ้วขาดของเครื่องจักร : ยาว 6 ฟุตสามา...

 • S__11518150.jpg
  ขายเครื่องกลึง (ยี่ห้อ Wasino)/(รุ่น :LR-55A)/(ยาว 550 มม.)เครื่องจักรพร้อมใช้งาน สามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Wasinoรุ่น : LR-55Aขนาดของ Chuck : 7 นิ้วขาดข...

 • S__11943967.jpg
  ขายเครื่อง กลึง (ยี่ห้อ Blue Line )/(รุ่น BL-5HL)/(ยาว 5 ฟุต) เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Blue Lineรุ่น : BL-5HLขนาดของเครื่องจักร : ...

 • S__3768421.jpg
  ขายเครื่องกลึง (ยี่ห้อ Chubu Koki)/(รุ่น : CLL-1500)/(ยาว 1500 มม. )เครื่องจักรพร้อมใช้งาน สามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Chubu Kokiรุ่น : CLL-1500ขนาดของ Chu...

 • S__3768410.jpg
  ขายเครื่อง กลึง (ยี่ห้อ Mori Seiki )/(รุ่น MS-1000)/(ยาว 7 ฟุต)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครัยี่ห้อ : Mori Seikiรุ่น : MS-1000ขนาดของ Chuck :9 นิ...

 • S__6299766.jpg
  ขายเครื่องกลึง (ยี่ห้อ Tuda)/(รุ่น : TFL-1600)/(ยาว 1600 มม. ) เครื่องจักรพร้อมใช้งาน สามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Tudaรุ่น : TFL-1600ขนาดของ Ch...

 • S__25067617.jpg
  ขายเครื่อง กลึง (ยี่ห้อ Tuda )/(รุ่น Myler 500x1300G)/(ยาว 7 ฟุต)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Tudaรุ่น : Myler 500x1300Gขนาดของ Chuck ...

 • S__25067606.jpg
  ขายเครื่อง กลึง (ยี่ห้อ Wasino )/(รุ่น Leo)/(ยาว 6 ฟุต)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Wasinoรุ่น : Leoขนาดของ Chuck : 12 นิ้วสามารถกลึงง...

 • S__9355343.jpg
  ขายเครื่องกลึง (ยี่ห้อ Mori Seiki)/(รุ่น MS-1250)/(ยาว 1250 มม.)เครื่องจักรพร้อมใช้งานสามารถทดลองเครื่องจักรก่อนการซื้อ-ขายได้ครับยี่ห้อ : Mori Seikiรุ่น : MS-1250ขนาดของ Chuck :10...
Visitors: 70,173